https://mobirise.com/

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Szanowni Państwo,


   


   Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).


W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


Z uwagi na powyższe FHU "MAXI" JĘDRZEJEK BOGDAN informuje Państwa, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FHU "MAXI" JĘDRZEJEK BOGDAN z siedzibą w Limanowej, Koszary 167, 34-600 Limanowa, NIP 7371336407


2) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Koszary 167, 34-600 Limanowa lub e-mail: biuromaxielektro@gmail.com; 


3) Inspektor ochrony danych w FHU "MAXI" JĘDRZEJEK BOGDAN nie został wyznaczony;


4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;


5) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;


6) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;


7) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);


8) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;


9) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;


11) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:


- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,


- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,


- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuromaxielektro@gmail.com, lub kontakt pisemny: Koszary 167, 34-600 Limanowa